Historie

FORENINGENS HISTORIE


Et historisk forløb, som går forud for stiftelsen af en ny biavlerforening i det nordjyske. Den nye forening der bliver stiftet den 5. nov. 1979 er Arden og Omegns Biavlerforening, dernæst Arden og Omegns Biavlerforenings historie


Artiklen er skrevet af Poul Erik Knudsen på grundlag af artikler i medlemsblade samt foreningernes protokoller, herunder foreningens egen protokol, ført fra stiftelsestidspunkt og til i dag.


I midten af 70-erne er der en del uro og spændinger i den store landsdækkende biavlerforening Danmarks Biavlerforening, flere lokalforeninger under DBF (Danmarks Biavlerforening) er ikke enig med hovedbestyrelsen, bl.a. om fordeling af EF tilskud (i dag EU). D B F ønsker tilskuddet brugt til konsulentarbejde, medens lokalforeningerne ønskede at pengene skulle ud til de enkelte biavlere, dette samt andre spændinger satte gang i nytænkning, i de nordjyske biavlerforeninger.


I 1977 holder Danmarks Biavlerforening repræsentantskabsmøde i Løkken, i det Nordjyske, og her føler flere nordjyske lokalforeninger sig så uenige med landsforeningen, at Kristian Koldsø formand for Ålborg og Omegns Biavlerforening, føler at der er brug for en ny landsforening. Koldsø er derfor som initiativtager, med til at starte den nye landsforening, i Nyborg den 3. september 1977. Den ny landsforening får navnet DanskeBiavleres Landsforening, i daglig tale kaldet DBL.


Kristian Kolsø bliver både formand og kasserer i den nye landsforening DBL. Efter et par år indsættes en ny formand, Tage Kristensen og Koldsø fortsætter som kasserer frem til1982.


I Ålborg og Omegns Biavlerforening varetager Kristian Koldsø formandsposten frem til 1979, hvorefter Knud Mortensen, foreningens kasserer gennem flere år, overtager formandsposten.


I 1986 vender Ålborg og Omegns Biavlerforening tilbage til Danmarks Biavlerforening.


I Ålborg og Nr. Sundby området var der to biavlerforeninger, som senere i september 1987 slår sig sammen til en forening, som i dag kaldes Ålborg Biavlerforening. Østhimmerlands Biavlerforening er i 1994 på vej til at blive sammenlagt med Ålborg Biavlerforening, som dog i sidste øjeblik vælger at fortsætte som selvstændig forening.


I det Nordjyske, er der flere lokalforeninger, der er med til at opbygge den nye landsforening Danske Biavleres Landsforening. Den 5. november 1979 stiftes endnu en lokalforening i Arden og Hobro området, den får navnet: Arden og Omegns Biavlerforening.


Arden og Omegns Biavlerforening bliver således stiftet den 5. nov. 1979 i Vebbestrup. Initiativtagere er Elmer Jensen fra Vebbestrup, Rejner Pedersen fra Nysum og Frede Nielsen fra Doense. Elmer Jensen konstitueres som formand og kasserer på det stiftende møde.


I det første år udarbejdes forslag til vedtægter, der fremlægges til første ordinære genneralforsamling, som afholdes hos Elmer Jensen i Vebbestrup den 3. sep. 1980. Ifølge protokollen, gav Elmer en grundig orientering om opstarten af foreningen og han oplyste at der var 18 medlemmer og kontingentet det første år var fastsat til kr. 50,00 hvoraf de kr. 40,00 gik til landsforeningen DBL. Der var også afholdt møde hos Regner Pedersen med succes og en udflugt, der gik til bisygdomsinspektør Kristian Areskov, i Vårslev.


Formanden Elmer Jensen der også var kasserer, oplyste at det første års regnskab balancerede med kr.1.453,17 og et overskud på kr. 213,00, det fine regnskab bar præg af tilskud fra tre pengeinstitutter. Næstformanden oplyser at foreningen er tilmeldt landsforeningen DBL og medlemmerne vil modtage medlemsbladet Dansk Biavl. De udarbejdede vedtægter vedtages og bestyrelsen fortsætter uændret, med tre personer. En ny forening er kommet godt fra start, og allerede i 1981, er der 21 medlemmer og foreningen får ny formand, hvor Ejner Jensen fra Arden, afløser Elmer Jensen. Bestyrelsen har forslag om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5medlemmer, det bliver dog ikke vedtaget. Først i 1982, bliver bestyrelsen udvidet til 5 medlemmer og Ejner Jensen fortsætter som formand, frem til 1983 hvor han afløses af Hilda Jensen fra True. Man Holder bigårdsmøder på skift blandt medlemmerne og i vinterhalvåret på biblioteket i Arden. Bestyrelsesmøder blev på skift holdt hos bestyrelsens medlemmer og op gennem 80-erne, er der godt gang i foreningens aktiviteter. I 1985 er der 29 medlemmer, kontingentet er steget til kr. 100,00 hvoraf de kr. 80,00 går til landsforeningen.


I 1986 bliver Hilda´s mand, Anton Jensen formand og Hilda Jensen indstilles til amtsrepræsentant og skulle repræsentere Nordjylland, i repræsentantskabet i landsforeningen. Den nuværende repræsentant, Karen Olesen fra Skagen ønsker ikke at genopstille.


Anton Jensen er formand frem til 1992, og det er i hans periode at biavlere har fået et nyt problem varroa miden. Varroamiden kom til Danmark i midten af 80-erne, og der blev afholdt flere møder om hvordan man bedst kunne bekæmpe den, der var dog ikke enighed om, hvordan man bedst kunne bekæmpe miden på landsplan. Da man i landsforeningerne heller ikke kunne blive enige om en fælles varroa bekæmbelse, så prøvede man lokalt, at finde en måde at komme den skadelige mide til livs.


Bestyrelsesmedlem Villy Ove Nielsen afgår ved døden i 1989 og Jens M. Jensen fra Hobro, indtræder i bestyrelsen den 3. marts 89, han er foreningens kasserer i en del år og er med til at skabe en god økonomi i foreningen. Leif Sørensen som blev valgt ind i bestyrelsen i 1991, blev efter generalforsamlingen i 1992 foreningens formand og afløser dermed Anton Jensen, som fortsat er med i bestyrelsen. Man afholder en del bimøder, i Anne og Henning Thorup´s  bigård i Haverslev. Henning Thorup laver ofte udstillinger, om bier og bimaterialer, når foreningen er med ved udstillinger, eller dyrskuer i lokalområdet. Foreningen arrangerer udflugter og der er ofte medlemsmøder med film og foredrag. Der bliver også afholdt kurser i at lave vokslys, på plejehjem og disse kurser er så stor en succes, at de bidrager til en god økonomi i foreningen.


I 1995 bliver Bent Gamborg formand og afløser dermed Leif Sørensen, Leif fortsætter som næstformand i foreningen. På generalforsamlingen den 18. sep. 1998 oplyser formanden Bent Gamborg, at det har været et meget aktiv år, foreningen deltog med en stand på fugleudstilling i Hobro, samt dyrskue ligeledes i Hobro, der blev afholdt 8 kurser i fremstilling af vokslys, der blev afhold tre aftenmøder på biblioteket i Arden. Derudover blev der afholdt 4 bigårdsmøder. Kasserer Jens M. Jensen kunne på samme generalforsamling oplyse at foreningen havde et overskud på kr. 5.378,27 og man rådede over en formue, på kr. 19.108,75. Efter generalforsamlingen så foreningens bestyrelse således ud:


Bent Gamborg, formand

Jens M. Jensen, kasserer

Leif Sørensen, næstformand

Karen M. Poulsen, sekretær og Bent H. Bertelsen, menigt medlem.


1998 blev også året, hvor der opstod uoverensstemmelse mellem landsforeningen DBL og Arden og Omegns Biavlerforening.


Formand Bent Gamborg udtrykker det således, på formødet før generalforsamlingen, den 18. september 1998: (ordret fra protokollen) Bent orienter om landsforeningen DBL og om at det hele bliver drevet på en gammeldags og utilfredsstillende måde og Bent laver oplæg med henblik på valg, om en evt. udmeldelse af DBL. Da vi har lavet et ultimatum til DBL til den 01-04-1999 og får vi ikke et tilfredsstillende udfald, melder Arden Biavlerforening sig ud af DBL. Der var 20 stemmeberettigede, resultat: 15 for, 2 imod, 3 blanke. Dato for ekstraordinær generalforsamling offentliggøres i bibladet, november måned.


På den ekstraordinære generalforsamling den 11. nov. 1998, oplyser Bent Gamborg at efter mødet med Nordjyllands Biavlerforening og amtsrepræsentant Edmund Jensen, vil man prøve at få valgt en ny formand i landsforeningen DBL og ad den vej, forsøge at få nye vedtægter, man vil afvente et år, og se hvad der sker i DBL, altså faren for udmeldelse, er i første omgang drevet over. Nye vedtægter for Arden og Omegns Biavlerforening, var også til afstemning på samme generalforsamling og blev vedtaget.


Sidst i 90-erne forsøger man også at få etableret foreningens egen skolebigård, det lykkes først i foråret 2001, hvor der indgås en aftale med skovejer Hardy Hoberg, der har en nedlagt grusgrav  på Lundgård Hedevej ved Vebbestrup. Her får foreningen sin første skolebigård, som består af en gammel campingvogn, med plads til ca.10 personer og Henning Thorup sponsorerer tre trugstader, som opsættes i grusgraven.


I 2000 bliver Karen M. Poulsen foreningens formand, hun afløser dermed Bent Gamborg. På samme generalforsamling udtræder Bent Gamborg og Leif Sørensen af bestyrelsen, de ønsker ikke genvalg. Man ændrer også vedtægterne, hvilket betyder, at bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 personer, man har i en kort periode kørt med 7 bestyrelsesmedlemmer. Kontingentet hæves med kr. 25,00 til kr. 225,00. Kasserer Bent H. Bertelsen fremlagde regnskabet, der viser et overskud på driftsregnskabet på kr. 4.390,04. Og formuen er kr. 27.292,70. Der er etableret et samarbejde med Ålborg - og Østhimmerlands Biavlerforeninger, omkring kursus og foredragsaftner.


Som noget nyt, starter man i 2002 med honningbedømmelse af medlemmernes honning. Man dyster først lokalt og de 5 bedste glas gå så videre, i en konkurrence mellem de 5 bedste, fra henholdsvis Ålborg- og Østhimmerlands Biavlerforening. Den fælles honningbedømmelse, blev afholdt i byrådsalen i Støvring i januar måned 2003.


I 2002 var Arden og Omegns Biavlerforening vært for DBL´s landsmøde, det blev afholdt i Aars Erhvervsskolers lokaler.


Den, 30. januar 2003 arrangerede de tre Nordjyske biavlerforeninger Ålborg, Østhimmerland og Arden og Omegns Biavlerforeninger et fælles møde i Terndrup Hallens cafeteria. Mødet var et ønske om, at få de to formænd for landsforeningerne til at tale sammen, og det lykkedes, at få den nyudnævnte formand, Verner Schou fra Danmarks Biavlerforening og Søren Shougaard formand for Dansk Biavlers Landsforening, til at komme. Det var det første møde af sin slags, mellem de to landsforeninger. Formålet med mødet var at få skabt dialog mellem de to foreninger og få et samarbejde i stand omkring Varroa og sygdomsbekæmpelse, en bedre økonomi i biavlen, kontakt til offentlige myndigheder og dansk landbrug osv., og i det hele taget, at få skabt et samarbejde, frem for at bekrige hinanden. Alle var enige om, at efter mødet var det svært at se, hvad de to foreninger kunne være uenig om.


I 2004 ændredes vedtægterne, så man indførte begrebet lokalmedlem, nu kan man være medlem af lokalforeningen Arden og Omegns Biavlerforening og behøver ikke at være medlem af landsforeningen, man har fuldgyldig stemmeret, men man får ikke medlemsbladet Dansk Biavl.


Den 6. november 2004 fejrer foreningen 25 års jubilæum, på Erhvervsskolen i Aars. De lokale biavlerforeninger er inviteret samt formanden for DBL og man serverer gule ærter til ca. 30 personer. Taler blev holdt af DBL´s formand Søren Schougaard og Ålborg Biavlerforenings formand Jørgen Henriksen.


På generalforsamlingen i 2004 bliver Lars Jakobsen valgt ind i bestyrelsen, han afløser Bent H. Bertelsen, og Jens Jensen ønsker ikke at fortsætte som revisor, her bliver Poul Thygesen nyvalgt, sammen med Erik Bartholomæussen som blev valgt til revisor i 1999 udgør de foreningens revision.


På generalforsamlingen på Astrup Kro i 2005, oplyses at foreningen har 48 medlemmer og en formue på kr. 47.475,38. Kontingentet er kr. 300,00. Karen M. Poulsen er fortsat formand og Alex Jensen er fortsat næstformand og sekretær i 2003 kom Jan Hansen i bestyrelsen og han bliver kasserer i 2004 og bestrider fortsat kassererjobbet i 2005. Lars Jacobsen og Jens Poulsen nyvalgt er menige medlemmer.


I starten af 90-erne, er der et ønske om at få bier på Boldrup Egnsmuseum ved Nørager. Henning Thorup tilbyder at sætte tre trugstader op med bier, Henning og Anne Thorup passer også bierne i starten, det er så meningen at de selv skal passe staderne fremadrettet. Det går dog ikke som planlagt og i 94 retter Hans Jensen fra Boldrup Museum en forespørgsel, om der er nogen fra Arden Biavlerforening som kan passe bierne, ingen melder sig og derfor forsvinder bierne igen fra Boldrup Museum. I 2005 afholdes et arrangement på Boldrup og senere, forsøger foreningen at få en stand med salg af honning til høst- og fåredag på Boldrup Egnsmuseum, det var foreningens honning fra skolebigården der blev solgt og 2006 solgte man på fåredagen 104 bægre og i 2009 solgte man 154 bægre honning, til kr. 25,00 pr. bæger, det var en god indtægt til foreningen. Man fortsætter med at sælge honning på Boldrup Museum helt frem til 2013, Man havde længe ønsket at få egen bigård igen og i 2014 bliver der etableret en ny skolebigård, med egen forening der hedder Boldrup Museums Bilaug.


På konstitueringsmødet den 11. oktober, efter generalforsamlingen 2007, ønsker Karen M. Poulsen at udtræde af bestyrelsen, derfor bliver Lars Jacobsen formand, Jens Poulsen kasserer og Alex Jensen fortsætter som næstformand og sekretær. Som menige medlemmer var Jan Hansen og Johan Jeppesen. Kassereren oplyser på generalforsamlingen, at der i 2007 er et overskud på kr. 6.572,00 og formuen er kr. 60.337,00. Kontingentet er kr. 310,00 uændret de sidste par år. Der er 48 medlemmer, skolebigården er fortsat på Lundgård Hedevej, den bliver dog flyttet til Rævebakken, Nysum i foråret 2011.


I 2008 bliver 2 personer fra Arden og Omegns Biavlerforening valgt ind i landsforeningens repræsentantskab. Karen Magrethe Poulsen og Jens Poulsen blev begge valgt på regionsmødet.